Indokoltság

A magyar lakosság egészségi állapota jelentősen elmarad az ország gazdasági fejlettsége alapján elvárható szinttől, amelyhez jelentősen hozzájárul a lakosság nem megfelelő egészségmagatartása és az egészségkultúra fejletlensége. A hazai egészségügyi kormányzat a meghatározott stratégiai fejlesztési irány alapján - és a WHO Health 2020 fejlesztési irányelveivel is megfelelésben -, egy erős alapokon nyugvó, kiterjesztett szolgáltatási körrel és interszektoriális szemlélettel rendelkező, prevenciófókuszú, lakóhelyközeli egészségszolgáltatás, valamint a közösségi egészségfejlesztésre alapozó rendszer kialakításában látja a fenntartható megoldást.

Mivel a magyarországi egészségveszteségeket döntően a viselkedési kockázatok okozzák, az egészségi állapot javulásához az egészségügyi intézményrendszer és a kapacitások átalakítása mellett, a lakosság egészségmagatartásának pozitív irányú befolyásolására is törekedni szükséges. A helyi szükségletek kielégítése csak a helyi adottságok, kapacitások figyelembevételével történhet a hozzáférhető és szükségleteket komplex módon kielégítő, bizonyítékokon alapuló beavatkozásokra épülve. A Szolgáltatáskatalógus ennek a rendszernek a működését támogatja egységes szakmai módszertani szempontok alapján.

A Szolgáltatáskatalógus olyan komplex szolgáltatásokat és az azokat támogató tevékenységeket tartalmazza, amelyek a rendelkezésre álló széleskörű nemzetközi tudományos bizonyítékok és hazai tapasztalatok szerint hatásosnak bizonyultak. A kidolgozott koncepció módszertani támogatást nyújt az egészségfejlesztés minőségének javításához. az egészségfejlesztésben érdekelt, illetve a szolgáltatások megvalósításába bevont, különböző ágazatokban működő állami, önkormányzati, egyházi, civil, gazdasági és nonprofit szervezetek képviselői számára. Ezen hiánypótló dokumentumban olyan módszertant kínálunk, amely segítségével egységes szempontok és elvek szerint tervezhetik az egészségfejlesztési szolgáltatásokat.

Háttér

Magyarországon 2008-ban indult el az egészségfejlesztés járási szintű intézményrendszerének országos kiépítése, amely jelenleg is zajlik.  Napjainkban több mint száz Egészségfejlesztési Iroda (EFI) működik az országban.  Az általuk megvalósított szolgáltatások színvonala az egységes módszertani útmutatások hiányában igen heterogén, valamint nagymértékben egyéni beavatkozásra korlátozódik (úgymint pl.: állapotfelmérés, szűrővizsgálat, egyéni tanácsadás). Jelenleg nem áll rendelkezésre az EFI munkatársai számára olyan módszertan, amelynek segítségével egységes szempontok és elvek szerint tervezhetik a közösségi egészségfejlesztési szolgáltatásokat. Ezért indokolt volt a közösségi egészségfejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok átgondolása és továbbfejlesztése.

Az itt bemutatott Szolgáltatáskatalógus kialakításának célja, hogy egységes szempontok szerint olyan komplex szolgáltatásokat vázoljon fel, amelyek a rendelkezésre álló nemzetközi tudományos bizonyítékok és hazai tapasztalatok szerint hatásosnak bizonyultak, valamint megvalósításukra érdemes a közösségi erőforrások egy részét felhasználni.

A Szolgáltatáskatalógus az EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 projekt keretében készült; az egészségfejlesztési hálózat működését célzó szakmai-módszertani fejlesztés egyik nagyobb mérföldkövét képezi. A Szolgáltatáskatalógus szervesen kapcsolódik a projekt keretében kialakított egészségfejlesztési hálózat működési modellhez, amely alapján az egészségfejlesztési hálózat tagjai olyan szervezetek, amelyek különböző működési szinteken, összehangolt tervek szerint végeznek egészségfejlesztési tevékenységeket. Az egészségfejlesztési hálózat tagját képezi országos szinten az Egészségfejlesztési Hálózati Központ és közösségi szinten az Egészségfejlesztési Iroda. Közösségi szinten az Egészségfejlesztési Irodák feladata a szolgáltatások tervezése, a megvalósítás szervezése, szakmai támogatása, koordinálása. A működési modell alapján a szolgáltatásokat számos színtéren, számos közösségi szereplő és szervezet valósítja meg, a megvalósítás során szoros együttműködésben az Egészségfejlesztési Irodákkal.

A működési modellben megfogalmazott javaslatok szerint a jövőben az Egészségfejlesztési Irodák feladatának fókusza a közösségi szolgáltatások szervezése felé helyeződik át. Ez azt is jelenti, hogy a szolgáltatások tervezése és kivitelezése során az egyéni és közösségi beavatkozások összehangoltan, egymásra támaszkodva történhetnek úgy, hogy ezekben a folyamatokban az EFI szervezőként, koordinálóként, kezdeményezőként és nem az egyéni szolgáltatások nyújtójaként vesz részt.

A nemzetközi szakirodalmi ajánlások alapján a Szolgáltatáskatalógus a komplex egészségfejlesztési beavatkozások szükségességét központba helyező szemléletre épül. A fentiek szerint a Szolgáltatáskatalógusban a hasonló élethelyzetűeket célzó komplex egészségfejlesztési szolgáltatáscsomagok kialakítása történt. E komplex szolgáltatáscsomagok meghatározott célcsoport szükségleteit, igényeit kielégítő, különböző színtereken, számos közösségi szereplő együttműködésével megvalósítható szolgáltatáscsomagok együttese. Az egészségfejlesztési szolgáltatáscsomagok a legnagyobb egészségnyereség elérését ígérő nyolc területre fókuszálva lettek kialakítva. Ezek a csomagok fejlesztik a célcsoport tudását, készségeit, motivációit, valamint az egészséges életmódot támogató környezet kialakítását mozdítják elő. A Szolgáltatáskatalógus mindemellett bemutatja az egészségfejlesztést támogató tevékenységeket is. Ezek az egészségfejlesztési folyamat során megvalósuló, egymásra épülő tevékenységek, úgymint a szükséglet és igényfelmérés, tervezés, szervezés, koordináció, kommunikáció, hálózatépítés és működtetés, monitorozás és értékelés.

A Szolgáltatáskatalógus egy olyan szakmai–módszertani eszköztár alapjait fekteti le, amely a jövőben az országos módszertani központ támogatásával az egészségfejlesztéssel foglalkozók munkáját támogatja, valamint a megvalósítás során szerzett gyakorlati tapasztalatok beépítésével folyamatosan bővül és fejlődik.