Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy az „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” c. EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban: Projekt) keretein belül a Szolgáltatáskatalógus használatához szükséges regisztráció során a Nemzeti Népegészségügyi Központ számára megadott és általa kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Szolgáltatáskatalógus használatához szükséges regisztráció során a személyek által önkéntes hozzájárulással megadott személyes adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő megnevezése: Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK, illetve Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Az adatkezelő elérhetőségei:

email: ehk@nnk. gov.hu

tel: 06 1 476 1100

honlap(ok): https://www.nnk.gov.hu/

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Nemzeti Népegészségügyi Központ

1097 Budapest

Albert Flórián út 2-6

Telefon: +36 1 476 1100

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az érintett hozzájárulása, valamint az Európai Parlament és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelet (továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezeléssel érintettek köre: az EFOP – 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt keretein belül létrehozott Szolgáltatáskatalógus használatához szükséges regisztrációban részt vevő személyek. (továbbiakban: Érintett).

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az Érintettek Szolgáltatáskatalógus használatához szükséges regisztrációkor hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés célja: az érintett által rendelkezésre bocsátott adatainak a kezelése egyrészt a Projekt keretében megvalósuló Szolgáltatáskatalógushoz való hozzáféréshez szükséges regisztráció céljából, másrészt a regisztrált felhasználók azonosíthatósága és számának visszakövethetősége céljából.

Az adatkezelés módja: manuális adatfeldolgozás.  

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

Nyilatkozathoz kapcsolódó adatok:

Az Érintett a regisztráció során az alábbi adatokat adja meg:

Titulus / Vezetéknév / Keresztnév / Beosztás / Felhasználónév / Hivatalos email cím / Jelszó / Jelszó újra / Munkahely  / Munkahely címe

3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:

Az adatok kezelésére kizárólag az NNK erre a feladatra felhatalmazott munkatársai jogosultak.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A megadott adatokat 2027. december 31. napjáig kezeli az Adatkezelő.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS:

A Projekt keretein belül összesített létszámadat kerül továbbításra az alábbi intézmény számára:

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) / EMMI Irányító Hatóság.

Külföldre nem történik adattovábbítás.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az adatkezelés időtartamán belül az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 1. Hozzáférési jog

Mindenki jogosult tájékoztatást kapni az Adatkezelő által kezelt adatairól, különösen

 • az adatkezelés céljairól;
 • a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel vagy amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatok alapján összesített létszámadatot közölt vagy közölni fog;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • ha az adatok nem tőle származnak, azok forrására vonatkozó információkról.

Az Adatkezelő – erre irányuló kérésre – az általa kezelt személyes adatok vagy az azokat tartalmazó dokumentum másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

 1. Adatok helyesbítéséhez való jog

Mindenki jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá – figyelembe véve az adatkezelés célját is –, jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. Adatok törléséhez való jog

Az Adatkezelő a személyes adatokat a törlésre jogosult személy erre irányuló kérésére törli, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, és nincs más, elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében azokat törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az arra jogosult személy a törlést az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Amennyiben a törlendő személyes adatot az Adatkezelő korábban nyilvánosságra hozta, a GDPR rendelkezéseivel összhangban megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa a további Adatkezelőket arról, hogy az arra jogosult személy kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Adatkezelő a törlési kérelmet nem teljesíti, illetve a törlés iránti kérelemről a további Adatkezelőket nem értesíti, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogok gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre vonatkozó jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdekből;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő az előterjesztésre jogosult kérésére korlátozza az adatkezelést, amennyiben

 • az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, azok Adatkezelő általi ellenőrzésének idejére;
 • az adatkezelés jogellenes, de az arra jogosult személy az adatok törlését ellenezve azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az adatkezelés az Adatkezelő közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, vagy az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik, és az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozás alá eső személyes adatokat az Adatkezelő – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli.

Az Adatkezelő azt a személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. Az adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettségre vonatkozó jog

Az Adatkezelő minden címzettet, akivel/amellyel a személyes adatot közölte, tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, kivéve, ha ez a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ezen címzettekről az Adatkezelő kérésre tájékoztatja az érintett személyt.

 1. Az adathordozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, amelyikben az érintett az egyik fél, és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben e jog gyakorlása nem sérti a törléshez való jogot és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. Tiltakozáshoz való jog

Mindenki jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő adatkezelése közérdekű vagy közhatalmi jogosítványainak gyakorlásán, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekén alapszik. Az Adatkezelő a tiltakozás ellenére jogosult az adatok további kezelésére, amennyiben az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a rögzített személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8. SZERZŐI JOGOK

A Szolgáltatáskatalógus oldalán található dokumentumok szerzői jogvédelem alatt állnak. Ezeket a dokumentumokat átvenni és felhasználni hivatkozással és az eredeti információ módosítása nélkül lehet.

9. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT

Kérjük a tisztelt Érintetteket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk az Érintetteket továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

10. HATÓSÁG ELJÁRÁSA:

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410 Honlap: http://www.naih.hu