Káros szenvedélyek

FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS TÉMAKÖRÖK ÉVFOLYAMONKÉNT

5. évfolyam Fejlesztési cél,

hogy a diákok egészséges önismerete és önképe fejlődjön (egészséges lelki egyensúlyuk alakuljon ki). A foglalkozás során a kortárs interakciók széleskörű aspektusát (kortárshatás, kortársnyomás) és annak egészségre való hatásait közösen, irányítottan vizsgálják. Fontos, hogy ezáltal társas kapcsolataik bővüljenek, önkifejezési képességük, vitakészségük, problémamegoldó gondolkodásuk, együttműködési és kritikai készségük fejlődjön, valamint szókincsük gazdagabbá váljon. Erősödjön továbbá a társadalmi problémákkal szembeni érzékenységük.

1. foglalkozásterv: Lájkold önmagad! Témakörök: Reális énkép kialakítása. Pozitív visszacsatolás önmagunk és mások felé. Szerepeink a társadalomban. Önismeret fejlesztése, döntéshozási képesség készségszintre emelése. Sztereotip gondolkodás visszaszorítása. Adatvédelemmel kapcsolatos ismeretek.

2. foglalkozásterv: Társas kapcsolatok, függőség Témakörök: Szocializálódási színterek. A család szerkezete. A családban betöltött szerep (hangsúlyozva a diák saját szerepét). Társas kapcsolatok bővítése. Együttműködés, kritikai- és vitakészség fejlesztése, szókincsbővítés. Társadalmi problémákkal szembeni érzékenység, problémamegoldó gondolkodás. A függőség, ragaszkodás, szenvedély, káros szenvedély fogalmak jelentésének tisztázása. A „NEM-et” mondás készségszintre emelésének fejlesztése. 3. foglalkozásterv: Digitális kalandor! Témakörök: Szabadidő helyes eltöltése. Helyes internethasználat (az internet szerepe az életünkben, hatásai). Digitális világ miatt kialakult káros szenvedélyek és kommunikációs változások. Digitális függőség. Emotikonok szerepei, jelentésük.

6. évfolyam Fejlesztési cél,

hogy a diákok felismerjék a legális és illegális kifejezések közötti különbséget és a fogalmakat megfelelően alkalmazzák. Gyakorolják a világháló és média helyes használatát. Ismerjék az egészségügyi szolgáltatásokat (iskolavédőnő, iskolapszichológus, gyermekvédelmi referens, segítő szervezet, segélyvonalak stb.). Szituációs játékokon keresztül valós élethelyzeteket próbáljanak ki, helyes magatartási formákat sajátítsanak el. Felismerjék az alkohol és dohányzás mentális és fiziológiai hatásait. A kémiai és viselkedési addikciókat közösen feltárják és jelentésüket megismerjék. Megismerjék a gyógyszerek szerepét a társadalomban és a gyógyszerfüggőség fogalmát.

1. foglalkozásterv: Legálisan kapható, függőséget okozó termékek Témakörök: Önismeret. Legális és illegális. Pozitív és negatív függőségek (szenvedély/ szenvedélybetegség) megkülönböztetése, fogalmi tisztázás. Legálisan kapható, függőséget okozó szerek. Kémiai és viselkedési addikciók. Gyógyszerek szerepe a társadalomban, gyógyszerfüggőség. Megküzdési stratégiák fejlesztése.

2. foglalkozásterv: Serkentő italok a média és fogyasztási szokások tükrében Témakörök: A média befolyásoló hatása. A világháló helyes használata. Serkentő italok fiziológiai és mentális hatásai. A média, és a reklámok hatása a vásárlási, fogyasztási szokásainkra. 3. foglalkozásterv: Alkoholfogyasztás, dohányzás és megelőzés Témakörök: Kortárs társas kapcsolatok erősítése. Új tanulási stratégiák. Alkohol és a dohányzás mentális és fiziológiai hatásainak megismerése. Kémiai és viselkedési addikciók alapszinten történő feltárása, jelentésük ismertetése. Megküzdési stratégiák formálása.

7. évfolyam Fejlesztési cél,

hogy a diákok kábítószerekkel és illegális szerekkel kapcsolatos alap- és jogi ismeretei bővüljenek. Megértsék a drogok testre és lélekre gyakorolt egészségügyi hatásait, valamint a szerfogyasztással kapcsolatos „tolerancia” fogalmát. Képesek legyenek felmérni az egészségkockázatot és felelősségüket a drogfogyasztás tükrében, majd ennek tudatában megfelelő döntést hozni. Fejlődjön a tanulók megküzdési és elutasítási stratégiája. Értelmezni tudják a droghasználat miatt kialakult egészségi (lelki, testi) és jogi következményeket.

1. foglalkozásterv: 1. Drogok csoportosítása Témakörök: Legális és illegális drogokkal kapcsolatos kifejezések, fogalmak ismeretének elsajátítása, alkalmazása. Kábítószerekkel kapcsolatos alapismeretek. Illegális szereket érintő jogi alapismeretek. Drogok hatása a testre és lélekre. Szerhasználat/ tolerancia fogalma.

2. foglalkozásterv: Módosított érzékszervek Témakörök: A drogfogyasztás káros hatásainak megismerése, példákon keresztül történő érzékeltetése. A szenvedélybetegség folyamatának bemutatása. Szerhasználattal kapcsolatos fogalmak. Kockázat, döntés és felelősség a drogfogyasztás tükrében. A droghasználat egészségi és jogi következményei. 3. foglalkozásterv: Visszautasítási stratégiák Témakörök: Megküzdési, elutasítási stratégiák fejlesztése. Valós élethelyzetek feldolgozása. A diákok „NEM”-et mondási képességeinek erősítése.

8. évfolyam Fejlesztési cél,

hogy a diákok átismételjék a drogok egészségre gyakorolt hatásait, a test és a lélek vonatkozásában is, képesek legyenek az adott témával kapcsolatos előzetes tudásukat aktivizálni. Elmélyítsék ismeretüket a droghasználat egészségre gyakorolt (lelki, testi) és jogi következményeiről, meglévő információikat rendszerezzék. Képesek legyenek a káros szenvedélyek témájában tanult szakkifejezéseket alkalmazni, a témával kapcsolatos fogalmakhoz példákat társítani. A káros szenvedélyek kapcsán holisztikus szemléletet sajátítsanak el.

1. foglalkozásterv: Ismeretek összefoglalása Témakörök: Az előismeretek aktiválásával az esetlegesen rosszul rögzült tudásanyag javítása. Rész- egész összefüggés felismerési képességek fejlesztése. Szókincsbővítés, kommunikációs készség fejlesztése.

2. foglalkozásterv: Hiszem, ha látom… Témakörök: Kockázat, döntés és felelősség a szerhasználat tükrében: a használat miatt kialakult egészségi és jogi (elterelés jogi fogalma, kábítószerekkel kapcsolatos jogszabályozás) következmények valós élethelyzeten keresztül történő prezentálása, a téma közös feldolgozása. Rendőrségi program (Telefontanú) és segélyhívó telefonszámok ismertető bemutatása.

9. évfolyam Fejlesztési cél,

hogy a diákok aktivizálják a szenvedély – szenvedélybetegség fogalmaival kapcsolatos meglévő ismereteiket. Megértsék a hétköznapi szenvedélyek jellegzetességeinek feldolgozásán keresztül a szenvedélybetegségek működési mechanizmusát. Lehetőségük nyíljon kommunikációra a függőségekről és szenvedélyekről, a nemet mondásról, tudatosítsák ezen fogalmakhoz való viszonyukat. Megismerjék a droghasználat helyetti más alternatívákat. Tisztázzák a lelki egészség fogalmát, tudatosítsák azokat az erőforrásokat, eszközöket, amelyek a lelki egészség fenntartását segítik. Legyenek tisztában a visszautasítás és a meggyőzés stratégiáival, tapasztalják meg azokat modellált formában.

1. foglalkozásterv: Hétköznapi szenvedélyeink/ „Ezt gondolom a drogokról” Témakörök: A szenvedély – szenvedélybetegség fogalmaival kapcsolatos meglévő ismeretek aktivizálása. A mindennapi szokások – pozitív, hétköznapi szenvedélyek és a szenvedélybetegségek közötti határ kijelölése. A tanulók függőségekhez való érzelmi viszonyának feltérképezése, tudatosítása, témára hangolás, involváltsági fok növelése. Drogokkal, drogfogyasztással kapcsolatos vélemények feltérképezése. Információrendezés és korrekció, döntés előkészítés (mérlegelési szempontok a saját döntéshez): a szerhasználat főbb jellemzői ifjúsági kutatási eredmények alapján. Információ a kezelőhelyekről, kortárssegítő hálózatról.

2. foglalkozásterv: „Erre van szükségem a lelki egészséghez”/ Nemet mondás Témakörök: A lelki egészség fogalmának tisztázása. A lelki egészség fenntartását segítő erőforrások, eszközök tudatosítása. A visszautasítás és a meggyőzés stratégiáinak megismerése, megtapasztalása játékos formában. A dohányzás hátterének feltárása: a dohányzás okainak vizsgálata. Információ a kezelőhelyekről, kortárssegítő hálózatról.

10. évfolyam Fejlesztési cél,

hogy a diákok fejlesszék problémamegoldó képességüket, vitakultúrájukat, empátiájukat, valamint bővítsék segítség-kérési és nyújtási lehetőségeiket, konfliktuskezeléssel kapcsolatos eszköztárukat. Térképezzék és tudatosítsák a szenvedélyekhez való viszonyukat. Tisztázzák a fizikai és lelki függőség fogalmát. Ismerjék meg a drogfogyasztásra hajlamosító és a védő tényezőket, valamint a szerhasználat, ezen belül is a dohányzás káros következményeit: az egészség-, társadalmi és gazdasági hatásokat, a használat veszélyességét fokozó tényezőket. Legyenek információik az alkohol- és droghasználat helyetti más alternatívákról, a döntéselőkészítés és döntéshozatal folyamatáról, ismerjenek mérlegelési szempontokat és eljárásokat a saját döntéseik meghozatalához.

1. foglalkozásterv: Droghasználat vs. szermentesség/A dohányzás és a nikotin okozta függőség fizikai és lelki vonatkozásai Témakörök: A tanulók szenvedélyekhez való viszonyának feltérképezése, tudatosítása. A káros szenvedélyek fizikai, lelki és társadalmi hatásainak tudatosítása. A dohányzás és a nikotin okozta függőség fizikai és lelki vonatkozásai, mit jelent általában a káros szerek okozta testi és lelki függőség. Információ a kezelőhelyekről, kortárssegítő hálózatról.

2. foglalkozásterv: Internetes segítő honlap/A dohányzás egészségre gyakorolt, társadalmi és gazdasági következményei Témakörök: Együttműködés és problémamegoldás fejlesztése, segítségkérés- és nyújtás. A dohányzás egészségre gyakorolt, társadalmi és gazdasági következményei. A kannabiszhasználat káros hatásainak szemléltető bemutatása. Információ a kezelőhelyekről, kortárssegítő hálózatról.

11. évfolyam Fejlesztési cél,

hogy a diákok rendszerezzék a függőségekkel, szenvedélybetegségekkel (alkoholfogyasztás és dohányzás) kapcsolatos meglévő információikat, a dohányzás és alkoholhasználat veszélyességét fokozó tényezőket, korrigálják és tovább bővítsék ezeket az ismereteket. Megismerjék a dohányzás és alkoholhasználat helyetti más alternatívákat, a döntéselőkészítés és döntéshozatal folyamatát a saját döntéseik meghozatalához.

1. foglalkozásterv: Az alkoholfogyasztás főbb ártalmairól/ Nemet mondok! Témakörök: A tanulók függőséghez való viszonyának feltérképezése, tudatosítása. A visszautasítás és a meggyőzés stratégiáinak megismerése, megtapasztalása játékos módon. Az alkohol- és drogprobléma többféle nézőpontból való körüljárása. Az alkoholfogyasztás főbb ártalmaival kapcsolatos beszélgetés. A visszautasítás és a meggyőzés stratégiáinak megismerése, megtapasztalása játékos módon. Információ a kezelőhelyekről, kortárssegítő hálózatról.

2. foglalkozásterv: Demonstrációs bábu a dohányzás káros egészséghatásairól/Kerekasztal Témakörök: Demonstrációs bábu a dohányzás káros egészséghatásainak bemutatására. Csoportos gondolkodás a függőség témáról, mint problémájának többféle nézőpontból való körüljárása. Információ a kezelőhelyekről, kortárssegítő hálózatról.

12. évfolyam Fejlesztési cél,

hogy a diákok megismerjék a drogfogyasztással összefüggésbe hozható okokat, a veszélyeztető tényezőket egy felvázolt drogkarrier feldolgozásán keresztül. Átéljék a tapasztalati tanulás útján való ismeretátadást. A kortársakkal végzett közös munka során fejlesszék önismeretüket, empátiájukat, vitakultúrájukat. Tisztában legyenek és a gyakorlatban tudják alkalmazni valamennyi, a káros szenvedélyekkel összefüggésben eddig tanult ismeretet.

1. foglalkozásterv: Károly története/ Mondatbefejezés Témakörök: A drogfogyasztás kialakulásának okai, veszélyeztető tényezők, a drogkarrier feldolgozása konkrét történeten keresztül. Szituációs szerepjáték a drogfogyasztás kialakulásának okai, a veszélyeztető tényezők és a drogkarrier feldolgozása kapcsán. A csoport tagjai egyes fogalmakhoz (drogok) való viszonyának feltérképezése, tudatosítása, involváltsági fok növelése. Információ a kezelőhelyekről, kortárssegítő hálózatról.

2. foglalkozásterv: VoltEgySzer/ Segélykérő telefon Témakörök: Szerfogyasztási prevenciós honlap és kapcsolódó mobiltelefonos alkalmazás bemutatása a diákoknak. Segítségkérés- és nyújtás, a kortársak szerepének hangsúlyozásával. A függőségekkel és szenvedélybetegségekkel kapcsolatos objektív információk átadására kialakított honlap és alkalmazás bemutató ismertetése. Információ a kezelőhelyekről, kortárssegítő hálózatról.

 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HÁTTÉR

Magyarországon a halálozások fele az életmóddal összefüggő kockázati tényezőknek tulajdonítható, ideértve a dohányzást és az alkoholfogyasztást is (EU arány: 39%). 2017-ben az aktív és a passzív dohányzás együttesen az összes haláleset 21%-ában (több mint 25.500 eset) játszott szerepet, míg az alkoholfogyasztás a halálesetek 10%-áért volt felelős.

A modul a káros szenvedélyekkel kapcsolatos alapfogalmak komplex és átfogó megismertetése, bővítése és pontosítása mellett a jogi és egészségi háttér feltáró bemutatására is törekszik, az ok- okozati összefüggések aspektusának elemző és alkotói szintű megismerésével, a tenni akarás képességének megerősítésével. A kidolgozott foglalkozások révén a tanulók képessé válnak holisztikusan, átfogóan látni ezt a komplex, társadalmat érintő problémát, pontosan el tudják helyezni magukat és a környezetükben élőket a problémakörben. Mindezeket kiegészíti a kommunikációs készségek fejlesztése, az alapfogalmi ismeretek bővítése, a jogszabályok és a segítő hálózat megismerése, a prevenció gyakorlatának készségszintű elsajátítása.

A foglalkozástervek lépésről lépésre vezetik a pedagógust, eszközt adva számára a tanulók szerhasználattal kapcsolatos attitűdjeinek formálásában, a közösségfejlesztésben és lelki egészségük fejlesztésében, a szerhasználat korai megelőzésében, az egészséges életmódra való nevelésben. A káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése, a szerhasználati prevenció komplex módon valósul meg a foglalkozástervek gyakorlati és következetes használatával a tanórákon, de a tanórán kívüli programokba is jól beépíthetően, akár iskolán belül, akár más életszíntéren is.

Szenvedély, mint betegség

A modulban ismertetésre kerül a különböző drogok (legális és illegális) fizikai, mentális és biológiai hatásmechanizmusa, egészségkárosító hatásaik, a kapcsolódó jogszabályi állásfoglalásokkal együtt. A foglalkozástervek elsődleges célja, hogy a tanulók elsajátítsák a "nem"-et mondás képességét, a fogyasztóvá válás elkerülése érdekében. Ezáltal is megerősödik a gyermekekben, hogy nemcsak külső szemlélők a problémát illetően, hanem ők is tehetnek annak megelőzéséért.

Dohányzás

A dohányfüstben lévő nikotin károsítja az erek falát és idő előtti érelmeszesedést, szívinfarktust okozhat, továbbá függőséget kialakító hatással is rendelkezik. A kátránynak, illetve kémiai összetevőinek jelentős szerepe van a tüdőrák, a gégerák és a hólyagrák kialakulásában. A szén-monoxid, mivel kölcsönhatásba lép az oxigént szállító hemoglobinnal, csökkenti a vér oxigénszállító kapacitását, s ez gátolja a szervezet oxigénellátását, a magzati fejlődést.

Egy 2016-os elemzés alapján a magyar lakosság közel 600 ezer egészségben eltöltött életévet veszített el (DALY) 2010-ben a dohányzás következtében, ezzel Magyarország az EU 28 országa között a legrosszabb helyen állt. A magas egészségveszteség jelentős részét az aktív dohányzás okozza, csak elenyésző része köthető a passzív dohányzáshoz. A legfrissebb, 2017/2018. évi hazai HBSC kutatás eredményei szerint a megkérdezett 5-11. évfolyamos tanulók 10,6%-a dohányzott napi szinten, amely a korábbi évek kutatási eredményeivel való összevetésben jelentős csökkenést jelez.1. Ezzel együtt is elmondható, hogy a dohányzás az elmúlt két évtizedben lassabban mérséklődött Magyarországon, mint a legtöbb uniós országban.

Alkohol

Bár az elmúlt évtizedben csökkent az alkoholfogyasztás a magyar felnőttek körében, 2017-ben még mindig több mint 10%-kal magasabb volt az uniós átlagnál: az egy főre jutó alkoholfogyasztás Magyarországon 11,1 liter volt, szemben az uniós 9,9 literrel.30 A kamaszok körében megfigyelhető alkalomszerű erős alkoholfogyasztás (nagyivás) szintén aggodalomra ad okot. 2018-ban a 15–16 éves fiúk 27%-a, a lányok 23%-a számolt be legalább egy olyan alkalomról, amikor az elmúlt hónapban nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott.5 A serdülőkor fontos periódusnak tekinthető, mivel a legtöbb fiatal ebben az életszakaszban próbálja ki először az alkoholt, illetve akár az italozás rendszeressé válása is megjelenhet már. A fiatalkori fokozottabb mértékű alkoholfogyasztás más rizikómagatartásokkal is együtt járhat, mint például a dohányzás, droghasználat, kockázatos szexuális magatartás vagy agresszív viselkedés. A szülő-gyerek közötti megfelelő szintű kapcsolat és kommunikáció, az iskolai és közösségi bevonódás nagyobb mértéke, ill. az önértékelés megfelelő szintje csökkentheti az alkoholfogyasztás mértékét.4 A foglalkozástervek segítséget és eszközt adnak a pedagógusnak, hogy erősítsék és fejlesszék a diákok önbecsülését és a közösség kohézióját, így segítve többek közt a káros mértékű alkoholfogyasztási szokások megelőzését.

Drog

A felnőtt (18-64 éves) népességben minden tizedik (9,9%), a 18-34 éves fiatal felnőtt populációban csaknem minden ötödik személy (17,7%) fogyasztott az élete során valamilyen tiltott drogot.

Magyarországon az addiktológiai kezelések okaként leggyakrabban megnevezett szer a kannabisz, a második pedig a stimulánsok fogyasztása (szintetikus kannabinoidok, szintetikus katinonok). A kezelési adatok mellett több kutatás is igazolta a designer szerek miatt hamarabb kialakuló kezelési igényt. Az addiktológiai problémák mellett a sürgősségi/klinikai toxikológiai és a pszichiátriai kezelési igények száma is növekedést mutatott az elmúlt években a szerhasználat következtében.

A 2018-as HBSC kutatás eredményei alapján a 9-11. évfolyamos diákok 9,8%-a fogyasztott már élete során visszaélés-szerűen valamilyen legális vagy illegális szert. A 9-11. évfolyamos diákok között a legnépszerűbb fogyasztott szer (24%-a próbálta már) a marihuána, a második az alkohol és gyógyszer (8%) visszaélésszerű használata, harmadik helyen pedig a szintetikus kannabinoidok állnak, amellyel a fiatalok 6%-a élt már valamikor.1.

A fentiek tekintetében is igazolódni látszik a témakörrel való foglalkozás népegészségügyi jelentősége, az 1. évfolyamtól a 12. évfolyamig bezáróan. A modul segítségével a tanulók praktikus és jól hasznosítható tudásra, megfelelő elutasító attitűdökre tesznek szert a káros szenvedélyekkel kapcsolatban, a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése érdekében.

A Világ és én

A lelkileg egészséges ember könnyebben megbirkózik konfliktusaival, így kikerülhet a szerhasználati veszélyeztetettség köréből. A test és lélek egyensúlya érdekében megfelelő önismeret kialakításával és fejlesztésével, a pozitívumok erősítésével, a gyengeségek fejlesztésével kialakítható egy belső önképző mechanizmus.

Az önértékelés szintje befolyásolja a környezeti ingerek értékelését és a nehézségekkel való megküzdést, a jó önértékelés képes mérsékelni a stressz hatásait és következményeit. Serdülők esetében a magas önértékelés egészségvédő magatartásokkal jár együtt, mint pl. a dohányzás és más káros szenvedélyek elkerülése. Ellenben az alacsony önértékelés együtt jár a mentális zavarok jelenlétével és a szubjektív jóllét hiányával. A szocializációs folyamatban serdülőkorban a cél a társadalmi szerepekhez, a közösségi normákhoz való igazodás, és a saját értékrend kialakulása és stabilizálódása.

A modul foglalkozástervei ebben is segítenek a tanulóknak, mert ezek révén el tudják önmagukat helyezni szűkebb és tágabb környezetükben, felismerik, hogy életük különböző színterein milyen veszélyforrások jelennek meg, hogyan tudják azokat elkerülni, megszüntetni. A modul hozzájárul ahhoz, hogy a tanulókban kialakuljon a döntéshozás és felelősségvállalás képessége, az egészséges énkép, a tudatosság a kortárskapcsolatokban, a saját megküzdési stratégiák a káros szenvedélyekkel kapcsolatban.

Összességében a modul foglalkozástervei hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett korosztály holisztikus rálátással rendelkezzen a káros szenvedélyek témakörére, megismerje lehetőségeit és azt, hogy ebben az egész társadalmat érintő problémában hogyan tud eligazodni lokális és globális szinten. A modul elősegíti a felelősségvállalás képességének kialakulását, valamint a helyes társadalmi normák megszilárdulását, a célok kitűzésének fontosságát. Mindezek hatására a tanuló képessé válik a megismert prevenciós módszerek alkalmazására, a szabadidő helyes eltöltéséhez kapcsolódó alternatívák választására, más korosztályoknak való példamutatásra, rendelkezik a társadalmi csoportok részletesebb és pontosabb megkülönböztetésének képességével.

 

[1.] Dohányzás visszaszorítása 2016. (Forrás: https://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/sites/default/files/dohanyzas_visszaszoritasa_2016_dohanyzas_fokuszpont.pdf, letöltve 2020. 02.04.)
[2.] 2019-es Éves Jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről az EMCDDA számára, Drog Fókuszpont (megtekintve 2020.05.11.) http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2019_HU.pdf

pojekt logo

 

Minden jog fenntartva 2022.