Egészségtudatosság fejlesztése 7-18 éves korosztály részére

Helyzetkép

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés több mint két évtizedes fogalom. Európai gyökerei 1991-ig nyúlnak vissza, amikor megalakult a Schools for Health in Europe (SHE) hálózat.

Jelenleg Magyarországon az iskolai egészségfejlesztési programok vagy egy-egy probléma megoldására fókuszálnak (pl. mindennapos testmozgás), vagy pedig – egységes keretrendszer hiányában – a helyi személyi és tárgyi környezet által preferált megközelítésben szerveződnek.

A korábbi programok elsősorban az egész napos iskolából kiindulva délutáni és szabadidős foglalkozásokban - a még ott maradó diákok számára – adtak prevenciós lehetőségeket.

Az „Egészségtudatosság fejlesztése 7-18 éves korosztály részére” elnevezésű EFOP program ennél sokkal szélesebb keretrendszerbe foglalja az egészségfejlesztést.

Célok / Jövőkép

Jelen témakör célja az egészséges életkezdet megalapozása a gyermekkorban és a felnőtté válást megelőző időszakban, az egészségi állapotra pozitívan ható tényezők egészségtudatos választásának elősegítése, valamint a betegségek kialakulási kockázatának jelentős csökkentése illetve a kialakulásuk késleltetése a teljes populációra, későbbi életkorokra vonatkoztatva.

Iskolai egészségfejlesztés színtér alapú megközelítésével komplex intézményi egészségfejlesztés megvalósítása a cél az egészségismeretek élmény alapú oktatási módszerrel történő bővítésével, kompetenciafejlesztéssel, az egészségtudatosság fejlesztésével.

A munkacsoport célja, hogy elérje az összes diákot az egészségismeretek rugalmas, tanítási idő alatt történő átadásával, hogy minden diák részesüljön egészségfejlesztési és prevenciós ismeretekben az adott évfolyamnak megfelelő, a kutatási eredmények alapján kidolgozott tananyag szerint.

A projekt végére kialakításra kerülnek:

  • A fiatalok szükségleteit és igényeit figyelembe vevő, kutatási eredményeken nyugvó, tematikus szakmai módszertani anyagok
  • Modellprogramok, és azok pilotban történő megvalósításának tapasztalatai, az országos bevezethetőség értékelése és az eredmények disszeminációja néhány kiemelt témakörben
  • Pedagógusoknak, iskolavédőnőknek kidolgozott felkészítő anyagok, valamint a 7-18 évesek által használható internetes tartalmak
  • Hiteles információkat nyújtó, a célcsoport számára kifejlesztett weboldal.

Stratégiai beavatkozási területek

Munkacsoportunk Magyarországon eddig nem követett, a NAT előírásait figyelembe vevő módszer (státusz és igényfelmérő kutatás – tananyag- és módszertanfejlesztés – modellprogram – e-alapú módszertani képzési anyag és weboldal) alapján dolgozza ki a 7 – 18 évesek számára alapvető egészségmagatartással összefüggő, koherens, holisztikus megközelítésű tananyagot, amelynek átadásához módszertan kidolgozása is társul.

Az egészségfejlesztés sikerének meghatározó eleme a célzott korcsoportnak megfelelő nyelvezet és kommunikációs csatorna megtalálása. Az oktatási rendszerbe beemelhető egészségfejlesztés lehetővé teszi a középiskolás évek befejeztével az alapszintű ismeretek konvertálását a felnőtt kor küszöbéhez érő fiatalok egészségmagatartásában. A célcsoport elérése érdekében innovatív, dinamikus, interaktív weboldal és mobil applikáció, illetve egy digitális egészségfejlesztési tananyagtár kerül kifejlesztése 7-18 éves diákok és tanáraik számára.

A témakör megvalósításának egyik eleme az Egészségfejlesztő Iskolák Hálózat felállítása– 100 általános és középfokú iskola, megközelítőleg 25.000 diák részvételével országos lefedettséggel - intézményenként 2-4 fő koordinátor/kapcsolattartó közreműködésével. Az Egészségfejlesztő Iskolák Hálózatának felállítása teszi lehetővé a pilot program alatt a kidolgozott tananyag és módszertan tesztelését majd folyamatos fejlesztését.

A célkitűzések sikeres megvalósítása érdekében team-munkában gondolkozunk, építve a pedagógus, az iskolaegészségügyi szolgálat és az egészségfejlesztők munkájára. Az egészségügyi team (pedagógus, védőnő, iskolai szociális munkás, iskolapszichológus, orvos, kortársoktató, dietetikus stb.) lehetővé teszi a téma specifikus megközelítést hozzárendelve a megfelelő szakmai hátteret.

A munkacsoport által készített szakmai anyagok listája:

 

pojekt logo

Készült az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”
kiemelt projekt keretében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

facebooktwitterrss

sz2020 also infoblokk